วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714087
  วัดเชตวัน (พระนอน เชียงราย)
  www.phranorn.com
  บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.053-714087
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว ติดต่อวัดพระนอน
วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714087
วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714087
พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต
เจ้าอาวาสวัดเชตวัน
:: เมนูหลัก ::
: วันสำคัญทางพุทธศาสนา :
: วันสำคัญของไทย :
: เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย :
 
 
 
: ตานก๋วยสลากภัต :
 

คณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดเชตวัน (พระนอน) ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ลูกหลานเหลน ทุกคน ร่วมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่เชียงรายต่อไป ด้วยร่วมทำบุญตานก๋วยสลากภัตและฟังธรรมอุทิศให้บรรพชนหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายในวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ วัดเชตวัน (พระนอน) เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในสมัยพุทธกาล ประเพณีตานก๋วยสลาก คือการทำบุญสลากภัตต์ อันเป็นประเพณีทำบุญของชาวล้านนาที่อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในรายละเอียด แต่ละท้องถิ่น แต่มีความหมายและความมุ่งหมายเดียวกัน เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ปรากฏในธรรมบทขุทกนิกาย ว่า “พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระอรหันต์สาวกของพระองค์ คือพระโกณฑธานเถระ เป็นผู้โชคดีในการจับสลากได้ที่ ๑ ซึ่งแม้แต่พุทธองค์ก็สู่ทานไม่ได้ พระสาวกทั้งหลายมีความสงสัยว่าทำไมท่านจึงโชคดีเช่นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งมวลว่า โกณฑธานปรารถนาว่าถ้าเลือกอะไรแข่งขันอะไรขอให้ได้ที่ ๑ เสมอ ดังนั้นชาตินี้โกณฑธานจึงเป็นผู้โชคดี

การถวายแบบจับสลากเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหารนั้น วันหนึ่งนางกุมารีได้อุ้มลูก ชายวิ่งหนีนางยักขินีผู้มีเวรต่อกันหลายชาติ แล้วติดตามจะทำร้ายลูกของนาง นางเห็นจวนตัวจะวิ่งหนีไปที่อื่นไม่ได้จึงวิ่งเข้าไปในเชตวัน ไปพึ่งพระพุทธเจ้า ขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม พระองค์ทรงตรัสสอนไม่ให้จองเวรต่อกัน นางทั้งสองเห็นชอบชั่วดี นางยักขินีรับศีล ๕ แล้ว กราบทูลพระพุทธองค์ว่านางไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะรักษาศีลเสียแล้ว ฝ่ายนางกุมารีเห็นดังนั้นจึงอาสาพานางยักขินี     ไปอุปการะ นางยักขินีจึง ตอบแทนอุปากระคุณแก่นางกุมารี โดยพยากรณ์เรื่องอุตุนิยมวิทยา      และการทำนาแก่นางกุมารี และยังได้บอกแก่ประชาชนทั่วไปจนร่ำรวย เพื่อตอบแทนคุณนางยักขินีคนเหล่านั้นจึงพากันเอาเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารการกิน เครื่องใช้มามอบให้นางเป็นอันมากจนเหลือใช้ นางจึงมาทำเป็นสลากภัตต์โดยให้พระสงฆ์ทำการจับสลากอุปโลกนกรรมคือของที่ถวายมีทั้งราคามาก ราคาน้อย พระสงฆ์องค์ใดได้ของมีค่าน้อยก็อย่าเสียใจ ให้ถือว่าเป็นโชคของตน

“การถวายแบบจับสลากของนางยักขินีนี้นับเป็นครั้งแรกแห่งประเพณีทำบุญสลากภัตต์ หรือทานสลากในพระพุทธศาสนา”

 

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม

    อันดีงามให้คงอยู่

๒. สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษา

๓.  สงเคราะห์คนยากจนเป็นสังคหทาน

๔.  ซื้อเครื่องนอนเพื่อรับรองอาคันตุกะและ

    คณะทัวร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒      (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ)

                   - เป็นวันแต่งดาเครื่องไทยทาน

วันศุกร์ที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒            (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เหนือ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – คณะศรัทธาวัดเชตวัน พุทธบริษัท ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนพร้อมกัน ณ วัดเชตวัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. - พุทธบริษัทผู้มาร่วมงาน         รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. - ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

                     - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

  - อุปโลกนกรรม/ถวายเส้นสลาก      แด่พระภิกษุ สามเณร

  - พระสงฆ์อนุโมทนา/อ่านเส้นสลาก

                     - เป็นเสร็จพิธี

************

 

 

 

 

 

 

 

วามสำคัญ

ประเพณีการทำบุญตานก๋วยสลากของชาวเหนือ นับเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญ ยังเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจนทุกวันนี้ เป็นประเพณีที่ดีงดงามควรที่จะได้ช่วยรักษาและอนุรักษ์ไว้ เป็นประเพณีที่มีคติธรรมมาจากศาสนาพุทธที่มีแก่นสารที่สำคัญ คือ เป็นการสั่งสอนใจคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สอนให้สร้างความดีในชาตินี้เพื่อผลบุญในชาติหน้า สอนให้ลูกหลานมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการตานก๋วยสลาก      และสามารถอุทิศผลานิสงส์นี้ไปเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ตานก๋วยสลากเองเมื่อถึงแก่กรรมแล้ว พิธีกรรม ในวันก่อนพิธี ๑ วันที่เรียกว่า วันดาสลาก เป็นวันพวกผู้หญิงจะจัดเตรียมสิ่งของปัจจัยเครื่องไทยทานเพื่อบรรจุในก๋วย (ตะกร้าไม้ไผ่) ที่พวกผู้ชายสานเตรียมเอาไว้ ด้านหน้าก๋วยสลากจะมี"เส้นสลาก" หรือข้อความจารึกชื่อผู้ถวาย พร้อมระบุด้วยว่า เพื่ออะไร สำหรับผู้ใด

ในวันตานสลาก พระภิกษุตามวัดต่างๆ     จะได้รับนิมนต์ให้มาร่วมรับการถวายทาน ชาวบ้านที่เป็นศรัทธาวัดที่ได้นิมนต์ก็จะนำก๋วยสลากด้วย กรรมการวัดมีหน้าที่จัดเตรียมสลากอีกชุดหนึ่งเท่ากับจำนวนก๋วยสลากที่ชาวบ้านจะถวาย เมื่อถึงเวลาก็นิมนต์พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีทุกรูปจับสลาก เมื่อแต่ละรูปได้เบอร์ใดก็จะออกเดินค้นหาต้นสลากที่วางไว้ เมื่อพบแล้วชาวบ้านก็จะถวายทานต้นสลาก หรือบางทีพระสงฆ์ก็อ่านชื่อศรัทธาตามเส้นสลาก เพื่อเรียกให้ศรัทธานำเอาก๋วยสลากไปถวาย พระสงฆ์จะให้พรเป็นอันเสร็จพิธี

การตานก๋วยสลากภัตต์

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนามิให้เสื่อมสูญและเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญ  ถวายสังฆทาน ซึ่งถือว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก

 

 

 

 

 
16 สิงหาคม 2009 : 09:43:18
วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714087
                  
วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-714087
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 51283 ครั้ง  ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
วัดเชตวัน(วัดพระนอน เชียงราย)

58 /12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-714087, 089-9561746 Email phranorn@hotmail.com

Copyright @ 2015 www.phranorn.com All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft